O VS

Malé a střední podniky v tržním prostředí

Garantkou vedlejší specializace je doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

Charakteristika vedlejší specializace

Vedlejší specializace reaguje na aktuální společenskou potřebu vysokoškolsky graduovaných odborníků pro oblast řízení malých a středních podniků. Malé a střední podnikání (malé podniky s počtem do 50 a střední podniky s počtem do 250 zaměstnanců) patří k podnikatelským segmentům, které tvoří významnou součást sociálně ekonomického prostředí každé vyspělé společnosti. V jejich vývoji dochází k řadě změn. Jestliže se malý podnik úspěšně rozrůstá, je nutno uvažovat o zavedení profesionálních řídících postů. Přestože řada odborných publikací i studijních programů v sobě obsahuje nesmírně cenné a podrobné poznatky, manažer malého podniku nebude moci být úzkým specialistou, naopak bude muset zvládat široké spektrum činností komplexně a průřezově za celou firmu.

Profil absolventa specializace

Vedlejší specializace je koncipována jako samostatný program umožňující budoucímu absolventovi snazší zvládnutí a výkon řídicí funkce v malém a středním podniku nebo založení a řízení vlastní firmy. Ze strany studenta předpokládá absolvování příslušného vzdělání na úrovni bakalářského nebo jemu odpovídajícího stupně.

Na jaké obory/programy specializace navazuje

Vedlejší specializace „Malé a střední podniky v tržním prostředí“ navazuje na znalosti předmětů, které studenti získají na bakalářském stupni studia v rámci povinného celoškolského základu studia, zejména pak předmětů zaměřených do oblasti managementu, marketingu a podnikových financí.

Předpokládané uplatnění

Častým posteskem zástupců praxe i samotných absolventů VŠE je ta skutečnost, že je škola poměrně velmi dobře připravila po odborné stránce na výkon jejich profese, ale podstatně hůře na výkon vedoucích funkcí, kterými bývají v krátkém časovém horizontu v malém nebo středním podniku pověřováni. Absolventi vedlejší specializace by měli najít uplatnění ve vrcholových řídicích funkcích malých a středních podniků, specializace by též měla dát studentům solidní penzum znalostí pro případ, že se rozhodnou založit si vlastní firmu. Vedlejší specializaci lze též doporučit i distančním studentům – vlastníkům malých firem, kteří pociťují potřebu zvýšit si kvalifikaci.

Podmínky pro volbu vedlejší specializace

Garantující katedra nestanovuje žádné specifické požadavky na studium vedlejší specializace „Malé a střední podniky v tržním prostředí“. Předpokládá pouze uzavření bakalářského stupně studia. V případě, že student již absolvoval na bakalářském stupni některý z volitelných předmětů vedlejší specializace, může si v rámci vedlejší specializace vybrat z rozsáhlé nabídky další volitelné předměty (absolvované volitelné předměty na bakalářském stupni studia mu do vedlejší specializace nebudou započteny).

Struktura povinných předmětů vedlejší specializace

Ident Název Garant Hodin ECTS Sem.
3MA544 Podnikání malých a středních firem 1 doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2/2 6 2
3MA545 Podnikání malých a středních firem 2 doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2/2 6 2
3MA546 Strategie a podnikatelský plán v MSP Ing. Ivana Svobodová, PhD. 2/2 6 2
3MA547 Moderní trendy v malém a středním podnikání doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2/2 6 3
3MA543 Podnikatelské praktikum doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. 2/2 6 3

Poznámka: ve sloupci „Sem.“ je uveden doporučený semestr studia v rámci magisterského navazujícího studia.

Složení státní závěrečné zkoušky z vedlejší specializace

Studium vedlejší specializace je zakončeno státní zkouškou ze všech povinných předmětů. Studenti mohou zpracovat z tématiky vyučované v rámci vedlejší specializace i své diplomové práce.

V minulosti obhájené diplomové práce se zaměřením na tématiku vedlejší specializace jsou k dispozici v Centru informačních a knihovnických služeb VŠE, popř. u výše uvedených vyučujících vedlejší specializace.