3MA543 Podnikatelské praktikum

Česky Podnikatelské praktikum
Anglicky Enterprise in praxis
Německy Unternehmerisches Praktikum
Forma výuky 2 hod. přednášek – 2 hod. cvičení
Úroveň studia magisterská navazující
Rok studia (dopor.) 2. rok magisterské navazující
Semestr zimní – letní
ECTS kredity 6
Garant doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti)
Zákazy
Jazyk výuky český

Cíl (zaměření)

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat v praxi reálné podnikatelské projekty – systematicky řešit problémy při zahájení podnikání, připravit žádost o podporu podnikání, systematicky pracovat s informacemi, obhajovat navržená řešení atd. Předmět je realizován ve spolupráci VŠE a Hospodářské komory hlavního města Prahy, sponzorských subjektů a jednotlivých odborníků z praxe. Při řešení bude preferována týmová spolupráce, již předem přihlášených týmů. Podporou tohoto předmětu je mentoring, právní, účetní a ekonomické poradenství.

Výstupy předmětu

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni zahájit reálné podnikání, realizovat v praxi podnikatelský projekt, systematicky řešit problémy začínajícího podniku, připravit žádost o podporu podnikání, systematicky pracovat s informacemi, objevovat nové podnikatelské příležitosti, pracovat v týmu.

Anotace (stručný obsah předmětu)

Předmět je určen studentům, popř. týmu studentů, kteří mají zájem zahájit reálné podnikání a mají reálnou vizi podnikatelského projektu. Podmínkou zapsání do kurzu je osobní pohovor s vyučujícím nebo komisí, která upřednostní studenty nebo týmy s jasnou vizí a předpřipraveným podnikatelským projektem.

Obsah předmětu:

 • Zahájení podnikatelské činnosti, volba právní formy – klady a nedostatky z pohledu malých a středních firem, získání živnostenského oprávnění, ohlašovací a registrační povinnosti.
 • Zakladatelský rozpočet, rozpočet potřeby startovního kapitálu.
 • Pozemky, nemovitosti, nebytové prostory, oprávnění k užívání podnikatelských prostor, typické podnikatelské prostory.
 • Zdroje financování malých a středních firem, vlastní zdroje podnikatele, možnosti získání cizích zdrojů pro malé a střední podniky v ČR, řízení kapitálové struktury.
 • Řízení majetkové struktury, výsledek hospodaření versus cash flow, platební kalendář, operativní finanční plánování, obchodní plán.
 • Účetnictví a výkaznictví malých a středních firem, povinnosti vztahující se k vedení účetnictví, povinnosti vztahující se k vedení daňové evidence, přechod z vedení daňové evidence na vedení účetnictví.
 • Daně – soustava daní, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, silniční daň, daň z přidané hodnoty.
 • Pojištění – veřejné zdravotní pojištění, pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, zákonné pojištění zaměstnavatele, komerční pojištění pro podnikatele.
 • Personální řízení v malých a střeních podnicích, zaměstnavatelská praxe v podmínkách EU, zaměstnávání specifických skupin pracovníků, podpory rozšiřování pracovních míst.
 • Informační a komunikační zabezpečení v malých a středních podnicích, varianty řešení.
 • Managementu malých a středních podniků.
 • Předcházení krizovým situacím v podnikání malých a středních podniků, respektování rizika.
 • Vystoupení odborníků z praxe k výše uvedeným tématům.