3MA544 Podnikání malých a středních firem 1

Česky Podnikání malých a středních firem 1
Anglicky Business of SMEs 1
Německy Unternehmertätigkeit der kleinen und mittelständischen Unternehmen 1
Forma výuky 2 hod. přednášek – 2 hod. cvičení
Úroveň studia magisterská navazující
Rok studia (dopor.) 1. rok magisterské navazující
Semestr zimní – letní
ECTS kredity 6
Garant doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti)
Zákazy 3MA541
Jazyk výuky český

Cíl (zaměření)

Cílem je proniknout mnoha dimenzemi podnikání od rozhodnutí podnikat, přes založení podniku, růst podniku, řešení krizových situací a v případě jejich nezvládnutí ukončení podnikatelské činnosti. Dalším cílem je dosáhnout komplexní pohled na řízení podniku pomocí aplikace a propojení poznatků z různých funkčních oblastí jako např. marketingu, managementu, řízení lidských zdrojů, finančního řízení atd. Výuka na cvičeních probíhá formou individuálního i týmového řešení případových studií a prezentací odborných témat. U studentů se trénuje schopnost pracovat v týmu a řešit špatně strukturované problémy. Důraz je kladen na rozvoj tvořivého myšlení a podnikatelského ducha.

Výstupy předmětu

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni komplexně řešit problémy související se založením, řízením i likvidací malého nebo středního podniku, získávat a zpracovávat potřebné informace, formulovat cíle podnikání, doporučení pro podnikatele a manažery, prezentovat a obhajovat své návrhy. Studenti budou schopni pracovat v týmech.

Anotace (stručný obsah předmětu)

Komplexní pohled na podnikání, identifikování podnikatelské příležitosti, rozhodnutí začít podnikat, zvážení předpokladů k podnikání, založení podniku, růst podniku, řízení jednotlivých podnikových činností, krize, ukončení podnikatelské činnosti.

Osnova (detailní obsah předmětu)

 • Důvody podnikání, podnikání versus zaměstnanecký poměr.
 • Předpoklady k podnikání, požadavky na osobu podnikatele.
 • Hledání a zhodnocení podnikatelské příležitosti.
 • Předpoklady úspěchu začínající firmy, význam a omezení malých podniků, rodinné firmy, nástupnictví.
 • Organizace poskytující služby podnikatelům a informační zdroje pro podnikatele.
 • Zakladatelský rozpočet
 • Zdroje financování pro začínající podniky.
 • Založení firmy, registrační povinnosti, zahájení podnikatelské činnosti.
 • Specifika marketingu malých a středních firem.
 • Specifika managementu malých a středních firem.
 • Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích.
 • Specifika finančního řízení v malých a středních podnicích.
 • Problémy růstu firem a krizové situace v malých a středních podnicích.
 • Partnerství, sítě, akvizice a fúze malých a středních podniků.
 • Ukončení podnikatelské činnosti, zánik podnikatelských subjektů.
 • Prezentace zástupců z praxe.