3MA545 Podnikání malých a středních firem 2

Česky Podnikání malých a středních firem 2
Anglicky Business of SMEs 2
Německy Unternehmertätigkeit der kleinen und mittelständischen Unternehmen 2
Forma výuky 2 hod. přednášek – 2 hod. cvičení
Úroveň studia magisterská navazující
Rok studia (dopor.) 2. rok magisterské navazující
Semestr zimní – letní
ECTS kredity 6
Garant doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti) 3MA541, 3MA544
Zákazy 3MA542
Jazyk výuky český

Cíl (zaměření)

Rozšíření a prohloubení poznatků z předmětu Podnikání malých a středních firem 1 o další témata, zejména podpory podnikání v ČR a v EU, obchodní vztahy v tuzemsku a v zahraničí, podnikání v neprůmyslových oborech a službách, legislativní požadavky vztahující se k podnikání malých a středních firem, podstata členství v profesních organizacích, komerční pojištění podnikatele, příčiny neúspěchu podnikání.

Výstupy předmětu

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni orientovat se v problematice fungování malých a středních podniků. Dále budou schopni rozlišit obchodní vztahy v tuzemsku a v zahraničí a vyvarovat se příčin neúspěchu podnikání.

Anotace (stručný obsah předmětu)

Specifika podnikání MSP, systém programové podpory podnikání malých a středních podniků v ČR a v EU, připravenost MSP na aktivity v rámci jednotného trhu EU, obchodní vztahy v tuzemsku a zahraničí, platební styk, celní politika, mezinárodní zasilatelství, specifické formy podnikání franchising a autorizované dealerství, podnikání v neprůmyslových oborech a službách, legislativní požadavky vztahující se k podnikání MSP, etika podnikání, image podnikatele, příčiny neúspěchu podnikání, podnikatel a životní prostředí, eurokontrola.

Osnova (detailní obsah předmětu)

 • Podpory podnikání – podpory ze strukturálních a jiných fondů EU, přehled programů podpory podnikání v ČR, plošné a regionální programy, programy podpory iniciované resortem průmyslu a jinými resorty.
 • Hodnocení a měření připravenosti jednotlivých MSP na aktivity v rámci jednotného trhu formou Eurokontroly (eurocheck), soubor otázek a jejich aplikace při autodiagnóze firmy, akční plán obchodování na trhu EU, praktické rady podle aktuálních podmínek.
 • Obchodní vztahy v tuzemsku a zahraničí – jejich formy, navázání obchodních vztahů a volby partnera, dovozní a vývozní operace, vymezení obchodních podmínek, dokumenty v platebním styku, rizika a chyby v zahraničně-obchodních operacích; celní politika a funkce cla, druhy cla a jejich deklarace, celní sazebník a práce s ním, celní politika státu, formy ekonomické integrace a celní unie, důležité zákony a předpisy; mezinárodní zasilatelství.
 • Specifické formy podnikání – Franchising – moderní forma podnikání MSP, franchising u nás a ve světě, příklady typů franchisy, výhody a nevýhody pro MSP; autorizované dealerství, jeho význam, výhody a nevýhody pro MSP, osnova a náplň smluv o autorizovaném dealerství, vzory smluv a jejich rozbory.
 • Specifika podnikání v neprůmyslových oborech a službách.
 • Nejdůležitější legislativní požadavky vztahující se k podnikání malých a středních firem.
 • Image podnikatele – etika podnikání a podnikatelská kultura, komunikace a prezentace malého a středního podnikatele, webová stránka, propagační materiály. Ochranné známky, ekolabeling, certifikace apod.
 • Příčiny neúspěchu podnikání MSP – špatný podnikatelský plán; další aspekty neúspěchu podnikání – ekologické, technologické, technické a dodavatelské; výběr společníka a jeho hlediska; podnikatel jako faktor neúspěchu podnikání.
 • Timesharing – způsob podnikání i využívání volného času.
 • Offshore finanční centra, jich význam a praktické použití.
 • Zasilatelství jako forma podnikání MSP a charakteristické znaky zasilatelských smluv.
 • Prezentace zástupců z praxe.