3MA547 Moderní trendy v malém a středním podnikání

Česky Moderní trendy v malém a středním podnikání
Anglicky Modern Trends in SMEs
Forma výuky 2 hod. přednášek – 2 hod. cvičení
Úroveň studia magisterská navazující
Rok studia (dopor.) 2. rok magisterské navazující obor PE a jiné
Semestr zimní – letní
ECTS kredity 6
Garant doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Nezbytné předpoklady (vstupní předměty, další znalosti)
Zákazy 3MA329
Jazyk výuky český

Sekce A: Inovační trendy a malé a střední podnikání

A1. Inovační přístupy k podnikání ve 21. století

V posledních letech dochází na světových i evropských trzích k mnoha zásadním změnám. Tyto změny přinášejí malým a středním podnikům příležitosti, které se jim předtím dosud nikdy v historii nenaskytly. Toto téma má za cíl studenty seznámit s přehledem hlavních trendů posledních let a poukázat na klíčové příležitosti, jež se podnikatelům a malým a středním podnikům díky tomu nabízejí.

A2. Inspirativní inovace MSP v oblasti produktů a služeb

Bez inovací je dnes těžké si představit přežití jakéhokoliv podniku, malého a středního zejména. Které produkty a služby, obory či dokonce která celá odvětví byly ještě před několika lety pro zákazníky naprosto neznámé? Jaké nové produkty nebo služby začínají být pro zákazníky zajímavé a v čem všem je možné v současnosti začít na základě inovativního přístupu podnikat? V čem se liší inovace produktů a inovace služeb?

A3. Inspirativní inovace v marketingu a obchodu pro MSP

Marketing na síti vs marketing tradiční – jaký praktický a využitelný posun to představuje pro MSP? Studenti budou mít možnost vyzkoušet některé nástroje internetového marketingu, seznámí se s pojmy guerilla marketing, virální marketing a pokusí se sami sestavit plán vlastní internetové kampaně s využitím nových poznatků tohoto tématu. Jak je možné inovovat v oblasti marketingu těchto produktů a služeb? Toto téma osvětlí studentům oborové trendy, které v současnosti na trhu dominují, a ukáže, kde všude se dají získat nové podnikatelské příležitosti.

Sekce B: Technologické trendy a malé a střední podnikání

B1. Využití ICT v moderním MSP

Jakou podporu a jaké možnosti nabízejí malým a středním podnikům ICT – zejména internet a mobilní aplikace? Toto téma se zabývá základní nabídkou podpory podnikání prostřednictvím chytrých nástrojů od tvorby webových stránek, přes online administrativu až po kompletní využití tzv. cloud computingu. Studenti se budou moci seznámit s výhodami a případnými hrozbami využívání informačních a komunikačních technologií v podnikání a porovnají jejich uplatnění v různých oborech MSP.

B2. Networking a co-working v oblasti MSP

Networking je efektivní forma vyhledávání nových obchodních příležitostí, která bývá pro mnoho malých a středních firem páteří jejich obchodních aktivit. Aby byl networking úspěšný, je potřeba pochopit jeho zákonitosti a pravidla a naučit se s ním efektivně pracovat. Networking, získávání a využívání kontaktů a referencí patří mezi klíčové oblasti jak v marketingu, tak i obchodním modelu malých a středních firem. Fenoménem posledních několika let jsou tzv. co-workingová centra

B3. Sociální sítě a jejich využití v MSP

Web 2.0 odkrývá možnosti, které se podnikatelům nabízejí v historii komunikace se zákazníky naprosto poprvé. Toto téma je cíleno především na využití sociálních sítí v oblasti MSP s konkrétními příklady uvedenými na čtyřech nejznámějších sítích LinkedIn, Twitter, Facebook a Google+. Studentům bude dána ale možnost více propátrat i jiné hojně využívané a specificky zaměřené sociální sítě, mezi které patří třeba Foursquare, SlideShare, Youtube nebo Flickr.

Sekce C: Globalizační trendy a malé a střední podnikání

C1. Globální příležitosti pro MSP

Jak se mohou malé a střední podniky uplatnit na evropských či dokonce globálních trzích? Jakým způsobem je možné konkurovat levné pracovní síle z Asie a v čem může MSP získat konkurenční výhodu? Toto téma studentům představí MSP podnikání za hranicemi České republiky a ukáže, jaká je exportní strategie a podpora pro MSP. Studenti se také budou mít možnost seznámit s nejlepší praxí v jiných srovnatelných ekonomikách.

C2. MSP a rychle se rozvíjející ekonomiky

Podnikání (a nejen malé a střední) zažívá boom v tzv. „emerging markets“, jejich nejvýznamnějšími představiteli jsou země tzv. BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika). Tyto země se stávají čím dál důležitějšími obchodními partnery i pro podniky v ČR, protože představují velké trhy a zároveň plývají levnou a flexibilní pracovní silou. Přes zřetelné finanční benefity může ale obchodní partnerství s odlišnými kulturami přinášet různá úskalí – tento předmět má za cíl studentům představit možnosti uplatnění MSP na zahraničních trzích a zároveň poukázat na potřebu respektu k odlišnostem v obchodních zvycích v různých částech světa.

C3. Globální vs lokální možnosti pro MSP

Jako protiváha globalizace v posledních letech posiluje i podpora lokálních/místních projektů. Zákazníci více slyší na místní produkci, zajímají se o původ výrobků, které kupují, a chtějí znát příběhy podniků, které za nimi stojí. Pro Českou republiku je navíc příznačná možnost lokalizace globálních projektů v oblasti služeb – díky malému trhu a specifickému jazyku je v této oblasti okno příležitostí pro české podnikatele ideálně otevřené. Tyto podniky přinášejí globální know-how a adaptují jej na místní podmínky, čímž pomáhají posilovat zaměstnanost a místní ekonomiku.

Sekce D: Společenské trendy a malé a střední podnikání

D1. Zelené podnikání a sociální podnikání

Podnikání s ohledem na životní prostředí je velké a hojně diskutované téma. Ať už se jedná o šetrnější využívání zdrojů a jejich obnovitelnost nebo recyklaci výrobních materiálů nebo nová orientace mnoha podnikatelů do oblasti tzv. zeleného podnikání. K tomu je vede jak tlak ze strany evropských i domácích vládních institucí, tak i měnící se chování spotřebitelů, kteří více než dříve sledují původ a okolnosti výroby zboží, které si kupují. Změnu k lepšímu ve společnosti má za cíl i sociální podnikání, jenž je charakteristické tím, že kromě zisků pro majitele firmy přináší zároveň i rozkvět konkrétní vnější skupině osob nebo konkrétní komunitě. Sociální podnikání tak získalo přezdívku „podnikání, které mění svět“ a již existují MSP, které se v jeho duchu rozvíjejí.

D2. Fair trade, rurální podnikání a trvale udržitelný rozvoj

Fair trade je jedním z hlavních světových trendů posledního desetiletí. Tzv. „spravedlivý obchod“ je založený na poznání, že i jednotlivec může přispět ke zlepšení světa například tím, že nebude kupovat výrobky spojené s otrockou či dětskou prací, ale zvolí si jako spotřebitel společensky akceptovatelnější alternativu. Obrozenectví zažívá i rurální podnikání, které je díky informačním a komunikačním technologiím čím dál méně odkázáno jen na tradiční zemědělství a lesnictví. Česká republika mí pro rozvoj rurálního podnikání ideální podmínky a nabízí v něm velké podnikatelské příležitosti.

D3 Trh práce a MSP

Volná noha, digitální nomádství, intrapodnikání – to jsou jen některé ukázky z široké palety možností, které nabízí dnešní trh práce. I ten se totiž stává flexibilnější a globálnější, kde již dávno neplatí, že největší jistotu přináší klasický pracovní úvazek. Ale i profil ideálního zaměstnance se za posledních 15 let významně změnil a je možná paradoxně čím dál tím bližší profilu malého a středního podnikatele. Téma studentům ukazuje různé cesty, po kterých se mohou coby budoucí podnikatelé vydat a seznamuje je s prostředími, ve kterých se uplatňují podnikatelské způsobilosti a postoje.

S HOT trend

Poslední téma předmětu je voleno s ohledem na aktuální dění.